Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten zoals in artikel 1.3 gedefinieerd die Krolowa sluit met een opdrachtgever.
2. Onder een opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon met wie Krolowa een overeenkomst zoals in artikel 1.3 gedefinieerd sluit of heeft gesloten.
3. Onder een overeenkomst wordt verstaan een tussen Krolowa en een opdrachtgever gesloten overeenkomst van verkoop

Verkoop
Artikel 2
1. Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3. Krolowa is niet gebonden te leveren tegen een op de website vermelde prijs indien deze prijs berust op een druk- of schrijffout.

Levering
Artikel 3
1. De kosten van verzending zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.
2. De verzendkosten binnen Nederland zijn aangegeven op de website bij verzendkosten
3. De verzendkosten buiten Nederland zijn aangegeven op de website bij verzendkosten
4. Aangetekend verzenden op verzoek van de opdrachtgever. De extra kosten hiervoor zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Betalingen
Artikel 4
1. Als u een order plaatst, ontvangt u een bevestigingsovereenkomst hiervan per e-mail.. Hierin zal het door u bestelde product, de wijze van verzending en betaling van de totale kosten worden vermeld.
2. Betalingen kunnen worden voldaan door overschrijving op het aangegeven bankrekeningnummer
3. Wanneer Krolowa niet in staat is om de bestelling uit te voeren, zal de klant per e-mail op de hoogte worden gesteld. Zodra het bedrag op de rekening van Krolowa staat wordt binnen 2 werkdagen uw order verzonden. Leveringstermijnen gelden slechts als aanduiding en verbinden geenszins de verkoper. De koper kan in geen geval de ontbinding van de overeenkomst, noch schadevergoeding vorderen bij niet naleving van de leveringstermijn
4. Indien betalingen als bedoeld in artikel 4.2 zeven dagen na de factuurdatum niet zijn bijgeschreven op de bankrekening, wordt de overeenkomst ontbonden.

Levertijd
Artikel 5
1. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, zijn de door Krolowa opgegeven levertijden niet te beschouwen als fatale termijnen.
2. Zodra het bedrag op de rekening van Krolowa staat wordt het bestelde product binnen 2 werkdagen verzonden, tenzij anders overeengekomen.
3. Indien vertraging in de aflevering binnen redelijke grenzen blijft, zal dit voor de opdrachtgever geen aanleiding kunnen zijn om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.
4. De aansprakelijkheid van Krolowa in het geval van niet tijdige nakoming is beperkt tot een bedrag overeenkomende met de factuurprijs. Krolowa is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst of stagnatieschade

Annuleren van de overeenkomst door de opdrachtgever
Artikel 6
1. Zonder opgave van reden kan de opdrachtgever tot annulering van een overeenkomst komen, en als bedoeld in Artikel 4.4 wordt de overeenkomst ontbonden.

Retourzendingen
Artikel 7
1. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien deze binnen 14 dagen, gefrankeerd, in originele verpakking, intact en originele staat aan Krolowa zijn geretourneerd.
2. Bij het retourneren komen de verzendkosten voor rekening van de klant.

Klachten
Artikel 8

Klachten moeten binnen 14 dagen schriftelijk gemeld worden. Telefonische klachten zijn alleen geldig indien ze schriftelijk bevestigd worden.

Garantie
Artikel 9

1. Bij fouten, defecten, etcetera heb je vanzelfsprekend een omruilingsrecht binnen de 14 dagen na goederenontvangst.
2. Indien u voor welke reden dan ook niet tevreden bent met uw aankoop, dan kunt u deze binnen de 14 dagen na goederenontvangst aan ons retourneren.
3. Producten die om begrijpelijke hygi├źnische redenen uitgesloten van ruilen en/of retourneren zijn wordt aangegeven op de factuur
4. Terugbetaling wordt binnen 10 dagen gecrediteerd opUw bank/girorekening

Overmacht
Artikel 10

1. Onder overmacht wordt verstaan, iedere situatie waarin Krolowa haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van Krolowa en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet aan Krolowa kunnen worden toegerekend.

Aansprakelijkheid
Artikel 11

1. De Krolowa kan door de opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gehouden voor andere schade dan door Krolowa geleverde goederen
2. Met betrekking tot de geleverde zaken is Krolowa uitsluitend aansprakelijk met inachtneming van het hierna volgende:
a. Krolowa is niet aansprakelijk voor het zoekraken van goederen na verzending;
b. aansprakelijkheid van Krolowa wordt opgeheven in het geval van overmacht;
c. de aansprakelijkheid van Krolowa is beperkt tot een bedrag overeenkomende met het factuurbedrag voor zover de aansprakelijkheid betrekking heeft op gederfde winst en/of stagnatieschade.

Wet persoonsregistratie
Artikel 12

1. Krolowa is het recht voorbehouden om gegevens van opdrachtgever op te nemen in een geautomatiseerd systeem. Krolowa zal daarbij de bepalingen voortvloeiende uit de wet Persoonsregistratie, in acht nemen. Krolowa respecteert uw privacy. Wij garanderen u daarom dat uw persoonlijke informatie uitsluitend door ons gebruikt zal worden om u op de hoogte te houden van speciale aanbiedingen via e-mail. Wij zullen uw gegevens absoluut niet aan derden aanbieden of verkopen.

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten die Krolowa sluit is Nederlands recht van toepassing

Copyright ┬ę Krolowa 2019